การใช้โปรแกรม

 • 1. การใช้โปรแกรม สร้างสื่อประสม1
 • 2. การวัดผลประเมินผล คะแนนระหว่างภาคเรียน คะแนนจิตพิสย ั 10 คะแนน คะแนนรายงาน 10 คะแนน คะแนนปฏิบัติ 40 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 2
 • 3. ความหมายของโปรแกรม สือประสม ่ สือประสม หมายถึง การนำาเสนอที่ ่ ประกอบด้วยข้อความภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง มาผสมผสานกันเพื่อสร้างเป็นสืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สือ ่ ่ โทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาเว็บต่าง ๆ สือเหล่านี้สวนใหญ่เป็น ่ ่ สื่อด้านธุรกิจ มักจะมีคำาจำากัดความทีมีความเหมาะสม ่ 3
 • 4. ความหมายของโปรแกรม สือประสม ่ สือประสม มักใช้กับสื่อการเรียนการสอน ่ ซึงมีความหมายว่า ่การนำาเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาประยุกต์ใช้ ร่วมกัน เพือให้เกิด ่คุณค่าและส่งเสริมซึงกันและกัน โดยสือ ่ ่ อย่างหนึ่งอาจใช้ เพือให้ ่เกิดสิงเร้าความสนใจ ส่วนสืออีกอย่างหนึ่ง ่ ่ อาจใช้เพื่อนำาเสนอข้อมูลสารสนเทศ และอีกส่วนเพือเพิม ่ ่ 4
 • 5. องค์ประกอบของสื่อ ประสม ข้อความ ตัวอักษร การใช้รปแบบ ูข้อความต่าง ๆ รูปภาพ การจัดการเกียวกับรูปภาพ ่การปรับแต่ง ฯลฯภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทศน์ จะต้องมี ัอุปกรณ์เฉพาะในการจัดทำา เช่น กล้องถ่ายวิดีโอ 5
 • 6. หลักการทำางานของระบบ สื่อประสม กำาหนดความต้องการและเป้าหมายรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆเรียนรู้เนื้อหาทีแท้จริง ่การสร้างแนวคิดการออกแบบ 6
 • 7. ฮาร์แวร์ที่ใช้สร้าง ซอฟแวร์สื่อประสม ไมโครโพรเซสเซอร์ (CPU)เพนเทียม ขึ้นไปRAM 128 MHARD DISK 20 GBCD - WRITER การ์จอสามารถแสดงผลได้ 256 สีขึนไป ้ 7
 • 8. ฮาร์แวร์ที่ใช้สร้าง ซอฟแวร์สื่อประสมอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ กล้องดิจิตอล เครื่องกราดภาพ (Scanner) ไมโครโฟน 8
 • 9. Macromedia Authorware9
 • 10. Macromedia Authorwar Menu bar Tools barIcon Palette Flow LineDesign Window Knowledge Objects เป็น Icon สำาเร็จรูปสำาหรับพัฒนาโปรแกรม 10
 • 11. Macromedia AuthorwarMenu bar เมนู File เป็นเมนูที่จัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล เช่น การเปิด/ปิด การบันทึก เมนู Edit เป็นคำาสั่งเกียวกับการจัดการ icon ที่เลือกใช้ ่ เมนู View เป็นเมนูที่จดการในเรื่องมุมมองการแสดง ัเครื่องมือต่าง ๆ เมนู Insert เป็นมุมมองทีจัดการในเรื่องของการแทรกภาพ ่Object ต่าง ๆ เมนู Modify เป็นมุมมองที่ใช้ปรับหน้าต่างการทำางาน เมนู Text เป็นเมนูที่จดการเกี่ยวกับตัวอักษรและข้อความ ั เมนู Control เป็นเมนูที่ควบคุมการแสดงผลการทำางาน เมนู Extras เป็นเมนูจัดการเกียวกับ Library link การ ่convert file เมนู Commands เป็นเมนูจัดการเกี่ยวกับ online 11
 • 12. Macromedia Authorwar 12
 • 13. การสร้าง ไฟล์ใหม่คลิกทีเมนู File คลิกที่ New  ่คลิกที่ Fileคลิกที่กดปุ่ม Ctrl + N 13
 • 14. การบันทึก ข้อมูล การบันทึกข้อมูล คลิกทีปุ่ม Save All ่ คลิกทีเมนู File คลิกที่ Save All ่ กดปุ่ม Ctrl + Shift + SC เป็นการบันทึกไฟล์ทงหมดที่กำาลัง ั้ 14
 • 15. การบันทึก ข้อมูล การบันทึกข้อมูลคลิกทีเมนู File คลิกที่ Save ่Ctrl + S เป็นการบันทึกไฟล์ที่กำาลังปฏิบัติการเท่านั้น 15
 • 16. การบันทึก ข้อมูล การบันทึกข้อมูลคลิกทีเมนู File คลิกที่ Save As ่ ถ้าต้องการบันทึกข้อมูลเป็นชื่ออื่น 16
 • 17. การเปิดแฟ้ม ข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูลการเปิดใช้แฟ้มข้อมูลเก่ามี 3 วิธีคือคลิกทีเมนู File คลิกที่ Open ่คลิกทีเมนู File คลิกที่ Open  ่คลิกที่ Fileกดปุ่ม Ctrl + O 17
 • 18. การใช้งานไอคอน Display1. คลิกทีไอคอน Display ่2. คลิกเมาส์นำามาวางบน Flow line3. ดับเบิ้ลคลิก ที่ ไอคอน Display จะมีหน้า ต่าง Presentation Window ปรากฏขึ้น หน้าต่างนี้สามารถใส่ข้อความ ภาพ และปรับ ขนาดได้ 18
 • 19. การใช้งานไอคอน Motionรูปแบบการเคลื่อนย้ายวัตถุDirect to Point เคลือนย้ายวัตถุจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด ่ในลักษณะเส้นตรงDirect to Line เคลือนย้ายวัตถุโดยกำาหนดจุดเริ่มต้นและจุด ่สิ้นสุดจากนั้นจึง กำาหนดตำาแหน่งปลายทางตามเส้นแนวตรงทีระบุ ่Direct to Grid เคลือนย้ายวัตถุบนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมที่กำาหนด ่ขึ้นจาก แกน X และแกน YPath to End เคลื่อนย้ายวัตถุจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดต่าง ๆทีต้องการ โดย ่ สามารถกำาหนดการเคลือนย้ายได้ ่มากกว่า 1 จุดและสามารถทำา 19
 • 20. การใช้งานไอคอน Eraseเป็นคำาสั่งลบวัตถุ ซึ่งสามารถลบได้มากกว่า1 ไอคอน1 เลือกไอคอนที่ตองการลบ ้2 ลากไอคอน Erase มาวางถัดจากไอคอนที่ต้องการลบ ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Erase ้3 จะปรากฏไดอะล็อก Properties : EraseIcon4 คลิกที่ปุ่ม Transition 20
 • 21. การใช้งานไอคอน Eraseเป็นคำาสั่งลบวัตถุ ซึงสามารถลบได้มากกว่า1 ไอคอน ่6 คลิกเลือกลักษณะการลบ7 ตอบ ok8 เลือกวัตถุที่ตองการลบ ้9 คลิกที่ Preview เพื่อดูผลการทำางาน10 ถ้าไม่ตองการรูปแบบที่เลือกให้ทำาตามขั้นตอน 3-9 ้เพื่อหารูปแบบที่ต้องการ11 เสร็จแล้วตอบ ok 21
 • 22. การใช้งานไอคอน Wait เป็นเครื่องมือที่ใช้สำาหรับหยุดรอการทำางานที่กำาหนด1 ลากไอคอน Wait มาวางถัดจากไอคอนที่ต้องการให้ หยุดการแสดง2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Wait ้3 จะปรากฏ Properties : Wait Icon คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกเหตุการณ์ที่ต้องการ 22
 • 23. การใช้งานไอคอน Calculation เป็นเครืองมือทีจัดการเกี่ยวกับการ ่ ่คำานวณโดยการกำาหนด ตัวแปร หรือการเรียกใช้ฟงก์ชน เพือสั่งงานให้ ั ั ่คอมพิวเตอร์ ทำางานตามต้องการโอเปอร์เรเตอร์ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำาเนินการระหว่าง ค่าสองค่า 23
 • 24. การใช้งานไอคอนCalculation สัญลักษณ์ ความหมาย := ใช้กำาหนดค่าให้กบ ั = ตัวากับ เท่ แปร <> ไม่เท่ากับ < น้อยกว่า > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ + บวก - ลบ 24
 • 25. การใช้งานไอคอน Calculation สัญลักษณ์ ความหมาย * คูณ / หาร ^ ยกกำาลัง ~ ไม่ & และ | หรือ 25
 • 26. การใช้งานไอคอนCalculation1. ลากไอคอน Calculation มาวางบน FlowLine2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Calculation จะ ้ปรากฏไดอะล็อกบอกซ์ Calculation3. ทดลองพิมพ์สูตร4. ปิดหน้าต่างไอคอน Calculation จะปรากฏไดอะล็อกบอกซ์ ถามว่าต้องการบันทึกความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม yes เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง 26
 • 27. การใช้งานไอคอน Calculation6. ลากไอคอน Display มาวางถัดจาก ไอคอน Calculation7. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Display พิมพ์ ้ ข้อความลงไปเช่น “ผลของการคำานวณคือ {number}” 27
 • 28. การใช้งานไอคอน Mapไอคอน Map เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกลุ่มให้กับไอคอนบน Flow Line หรือใช้สำาหรับสร้าง Flow Line ย่อยเพื่อใช้งาน ซึ่งแบ่งกลุ่มตามลักษณะการทำางานได้ 2 วิธีดังนี้วิธที่ 1 จัดกลุ่มให้ไอคอนบน Flow Line ีวิธที่ 2 การสร้างเป็น Flow Line ย่อย ี 28
 • 29. การใช้งานไอคอน Interaction ไอคอน Interaction เป็นเครื่องมือสร้างการ โต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม ซึ่งสามารถ กำาหนดรูปแบบการโต้ตอบ ได้หลายวิธีButton เป็นการโต้ตอบแบบคลิกปุม ่Hot Spot เป็นการโต้ตอบแบบคลิกเมาส์บน พื้นที่ตาง ๆ ่Hot Object เป็นการโต้ตอบแบบคลิกเมาส์บน วัตถุที่กำาหนด 29
 • 30. การใช้งานไอคอน Interaction Pull – Down Menu เป็นการโต้ตอบแบบ เลือกคำาสัง ่ จากเมนูบนหน้าต่าง ของชินงาน ้Conditional เป็นการโต้ตอบแบบตรวจสอบ เงือนไขที่กำาหนด ่Text Entry เป็นการโต้ตอบแบบการรับ ข้อความ 30
 • 31. การใช้งานไอคอน InteractionTime Limit เป็นการโต้ตอบแบบจำากัดเวลาEvent เป็นการโต้ตอบแบบสัมพันธ์กับ เหตุการณ์ที่กำาหนด 31
 • 32. การโต้ตอบแบบ Buttonการโต้ตอบแบบคลิกปุ่ม มักใช้กับการสร้างเมนูบท เรียน หรือแบบฝึกหัดแบบปรนัย มีวธีปฏิบัตดับนี้ ิ ิ  ลากไอคอน Interaction มาวางบน Flow Line  ลากไอคอน Map มาวาง เลือกชนิดเป็น Button คลิกปุ่ม OK  ทดสอบ โปรแกรม 32
 • 33. การปรับเปลี่ยนปุ่ม Button ปุมที่สร้างขึ้น จะเหมือนหรือแตกต่างกัน ่ ตรงข้อความ เพือดึงดูดความสนใจของผู้ ่ ใช้งานในการปรับเปลี่ยนปุ่มทำาได้ดังนี้2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Intetrction เพื่อปรับ ้ เปลี่ยนรูปแบบของปุ่ม จากนั้นดับเบิลคลิกที่ ้ ปุมที่ 1 ่3. จะปรากฏไดอะล็อกให้คลิกที่ปม Button ุ่4. จะปรากฏไดอะล็อกให้คลิกที่ปม Add ุ่ 33
 • 34. การปรับเปลี่ยนปุ่ม Button4. จะปรากฏหน้าต่าง Button Editor ซึ่งเป็น หน้าต่างที่ใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของปุ่ม Button โดยการ Import รูปปุม Button ่ ซึงสร้างไว้เข้ามาแทนที่ปุ่มเดิม ่5. คลิกที่ปุ่ม Import จะปรากฏหน้าต่างให้ เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ จากนั้น คลิกที่ ปุ่ม Import อีกครั้ง 34
 • 35. การโต้ตอบแบบคลิกเลือก
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น